06 - 51 98 38 58

RIR-Knowledge


Image2RIR-Knowledge, verzamelt en bewerkt kennis en informatie over specifieke arboveiligheids- en milieuonderwerpen - voor nu nog alleen - professionals in de asbestbranche.

RIR-Knowledge geeft aandacht aan kennisbronnen die zowel het draagvlak bevorderen als de praktische uitvoering daarvan ondersteunen. En geeft bij vragen of zorgen snel duidelijkheid over mogelijke gezondheids- en milieueffecten van specifieke toepassingen en onderwerpen.


Zij doet dat door de professionals te ondersteunen met begrijpelijke informatie waarin uitgelegd wordt wat maatschappelijke betekenis is van de wetenschappelijke kennis. Ook wordt verduidelijkt wat de technische mogelijkheden zijn in relatie tot gezondheidsvragen.

Professionals worden daardoor versterkt in hun eigen rol en zij kunnen burgers en werknemers ondersteunen bij het zelf beoordelen van hun situatie en het al dan niet nemen van maatregelen.Validaties / experimenten

Een asbestinventarisatie dient conform de wettelijke SC540 (asbestinventarisatie) een SMA-rt te bevatten. In deze SMA-rt en/of inventarisatierapport staat een saneringsadvies vermeld.

In sommige situaties zou een saneerder een andere saneringsmethode willen toepassen dan die in het inventarisatierapport en of SMA-rt.

Het toepassen van een nieuwe/andere werkmethode is in de SC-530 / febr. 2008 Bijlage G, paragraaf 3, gebonden aan de volgende voorwaarde:

“Voor een uitvoeringswijze die afwijkt van de regels van SC-530 dient tevoren een schriftelijke goedkeuring op basis van een Plan van aanpak (risico-inventarisatie) te worden verkregen van een Arbokerndeskundige..”

Deze verplichting is ook opgenomen in de SC530: Bijlage G: Model werkplan, 3: Afwijkingen op het werkplan.

RIRnl beschikt over Arbokerndeskundigen die deze beoordelingen voor u uit mogen voeren.


Uitwisselen

Kennis delen vraagt om ontmoeting. Hiervoor publiceert RIR-Knowledge speciaal voor de divisie Asbest op Asbestmagazine.nl. Daarin spelen kennispartners een rol van betekenis. U kunt op deze pagina's uw vraag stellen.


Daarnaast investeert RIR-Knowledge in de aanwezigheid van eigen specialisten bij (inter)nationale congressen en andere bijenkomsten waarin de uitwisseling van kennis centraal staat.


Uiteraard kunt u altijd een vraag stellen via deze site. Op bijna elke pagina staat een link naar ons vrageninvulformulier.Samenwerken

Niet alle expertise is in eigen huis aanwezig en dat is ook niet nodig. Daarom werkt RIR-Knowledge samen met tal van professionals en organisaties. De basis voor alle kennis ligt immers in de gezamenlijke inspanning van mensen.


Door betrokkenheid van diverse maatschappelijke organisaties weet RIR-Knowledge wat er onder de bevolking leeft en kan RIR-Knowledge – met respect voor gevoeligheden – wetenschappelijke kennis begrijpelijk presenteren. Daarmee zorgt RIR-Knowledge voor helderheid in het maatschappelijk debat. De komende jaren zullen technische en maatschappelijke ontwikkelingen tot toenemend vragen leiden. Het is en blijft belangrijk de markt hier adequaat en juist te informeren over de effecten daarvan.


RIR-Knowledge betrekt ministeries, Klankbordgroep organisaties en de Gezondheidsraad bij de activiteiten.Research

Binnen de business unit Research wordt onderzoek uitgevoerd en kennis ontwikkeld met als doel betere methoden voor het meten, analyseren en verwijderen van asbest te ontwikkelen en geaccepteerd te krijgen binnen de bestaande regelingen.


  • Wij ontwikkelen methoden om o.a. asbesttoepassingen op een zo efficiënte mogelijk wijze te verwijderen, zodat tijd en kosten worden bespaard. Wij zorgen dat de kwaliteit van de saneringen arbotechnisch, milieutechnisch en qua prestatie maximaal zijn. Wij zorgen dat de overheid de ontwikkelde methoden omarmd als ‘best practice’.
  • Wij optimaliseren bestaande processen van meten, analyseren, inventariseren en inspecteren.

Wij willen de kennis op het gebied van saneren, meten, analyseren, inventariseren en inspecteren overdragen o.a. door middel van het faciliteren van vakopleidingen.Kennisdatabase

De kennisdatabase is verdeeld in 3 verschillende sub-pagina's.


Op 1 februari 2012 zijn de huidig geldende asbestschema's en publicaties van kracht geworden.

Klanten van RIR zijn soms verwikkeld in rechtszaken welke gaan over de schema's en publicaties die toen, tijdens het ontstaan van het conflict, golden.

Daarom is het van belang dat men de oude schema's nog kan raadplegen.

RIR op social media


Stel een vraag / geef uw mening


Lettergrootte A A A